Indigo Occasional Table 5087


Finishes Shown
Top: Sage on White Oak
Base: Gravado on Iron