Dawson Occasional Table 19516


Finishes Shown
Top: Sable on White Oak
Base: Tiburon on Iron